Menu Sluiten

 

Algemene voorwaarden

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door AVASTGOED RECRUITMENT. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen AVASTGOED RECRUITMENT en haar opdrachtgevers. Indien en voor zover AVASTGOED RECRUITMENT één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen AVASTGOED RECRUITMENT en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen AVASTGOED RECRUITMENT en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door AVASTGOED RECRUITMENT zijn aanvaard.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna te noemen begrippen de volgende betekenis:

– AVASTGOED RECRUITMENT: AVASTGOED, Annen Vastgoed en/of Annen Vastgoedadvies, gevestigd te Amsterdam aan de Brantasgracht 17 (1019 RK) en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71913319.
– Opdracht: De prestatie(s) zoals omschreven in de tussen AVASTGOED RECRUITMENT en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst;
– Kandidaat: Vastgoedprofessional die door AVASTGOED RECRUITMENT wordt aangedragen bij de uitvoering van Overeenkomsten;
– Overeenkomst: De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan AVASTGOED RECRUITMENT opdrachten ten behoeve van Opdrachtgever verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
– Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met AVASTGOED RECRUITMENT een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte.

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Werving & selectie is de opdracht waarbij AVASTGOED RECRUITMENT ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door AVASTGOED RECRUITMENT bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).
2.2. De wijze waarop de werving & selectieopdracht door AVASTGOED RECRUITMENT wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, het honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.
2.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door AVASTGOED RECRUITMENT voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVASTGOED RECRUITMENT aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de gegevens te vernietigen.

ARTIKEL 3. HONORARIUM

3.1. AVASTGOED RECRUITMENT werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening arbeidscontract van de door AVASTGOED RECRUITMENT aangedragen kandidaat.
3.2. In het geval ‘no cure no pay’ is afgesproken bedraagt bij een succesvolle vervulling het totale honorarium een percentage van het bruto jaarsalaris zoals aangegeven in artikel 3.3.
3.3. Het honorarium bedraagt een percentage (19%) van de verwachte totale beloning van de kandidaat in het eerste jaar van zijn aanstelling. Deze totale loonsom komt neer op het bruto belastbaar loon van de kandidaat met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke gegarandeerde bonus of commissie, autokostentoeslag en standplaatstoelage. Opdrachtgever zal AVASTGOED RECRUITMENT in het bezit stellen van een volledig overzicht van de totale beloning die de kandidaat zal ontvangen.
3.4. Indien uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat artikel 3.1 niet van toepassing is, worden er opdracht specifieke voorwaarden gesteld. Deze worden
schriftelijk opgesteld en ondertekend door zowel AVASTGOED RECRUITMENT als de opdrachtgever.
3.5. Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde kandidaat.
3.6. De opdrachtgever is, behalve het tarief, aan AVASTGOED RECRUITMENT alle kosten verschuldigd die AVASTGOED RECRUITMENT ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen AVASTGOED RECRUITMENT en de opdrachtgever is overeengekomen.
3.7. De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door AVASTGOED RECRUITMENT de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door AVASTGOED RECRUITMENT geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is AVASGOED RECRUITMENT gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris inclusief de hoogte van de variabele beloning en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.
3.8. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door AVASTGOED RECRUITMENT aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enige wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf schriftelijk een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door AVASTGOED RECRUITMENT geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend blijkt te zijn.

ARTIKEL 4. BETALINGSTERMIJN

4.1. De betalingstermijn van door AVASTGOED RECRUITMENT verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij in gebreke zijn van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

ARTIKEL 5. VERTRAGINGSRENTE EN KOSTEN

5.1. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij aan AVASTGOED RECRUITMENT een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee procent (art. 6:119 BW) over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 6. INSPANNINGSVERBINTENIS; EXONERATIE

6.1. AVASTGOED RECRUITMENT is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door AVASTGOED RECRUITMENT geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat AVASTGOED RECRUITMENT op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die AVASTGOED RECRUITMENT heeft geselecteerd.

ARTIKEL 7. GARANTIEREGELING

7.1. Uitsluitend indien deze regeling expliciet met opdrachtgever is overeengekomen, zal AVASTGOED RECRUITMENT eenmalig naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. Deze garantieregeling is van toepassing wanneer de bemiddelde kandidaat binnen de door de wet gestelde proeftijd niet meer bij de opdrachtgever in dienst is en de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen aan AVASTGOED RECRUITMENT heeft voldaan. De procedure conform de desbetreffende opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart. De kosten voor het opnieuw plaatsen van advertenties zullen uiteraard door opdrachtgever opnieuw moeten worden voldaan.

7.2. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

7.3. Zodra een door AVASTGOED RECRUITMENT in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al dan niet via derden) heeft ingevuld, is AVASTGOED RECRUITMENT van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel gekweten. Deze garantieregeling vervalt in ieder geval na drie maanden vanaf het moment dat opdrachtgever van de garantieregeling heeft gebruik gemaakt.

7.4. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij AVASTGOED RECRUITMENT binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

8.1. De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van AVASTGOED RECRUITMENT worden volledig beheerst door Nederlands recht.

8.2. Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Geschillen tussen AVASTGOED RECRUITMENT en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.

 

Vastgesteld, Amsterdam 21 juni 2018