Menu Sluiten

 

Privacy verklaring

AVASTGOED RECUITMENT is een bedrijf die kandidaten en potentiële werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt AVASTGOED RECRUITMENT over informatie van zowel kandidaten en werkgevers/opdrachtgevers. AVASTGOED RECRUITMENT vindt het van essentieel belang om de privacy van haar websitebezoekers, kandidaten en opdrachtgevers te beschermen.

In de Privacy verklaring staat beschreven welke informatie door AVASTGOED RECRUITMENT wordt verzameld en met welk doel. De persoonsgegevens behandelen we zorgvuldig en worden zo beveiligd dat dit in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AVASTGOED RECUITMENT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Pasfoto
– Gegevens over assessments/trainingen/opleidingen
– Gegevens over beschikbaarheid
– Gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
– Bankrekeningnummer
– Gegevens die vermeld staan op het curriculum vitae (cv)
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AVASTGOED RECUITMENT verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– verklaring omtrent het gedrag (VOG)
– burgerservicenummer (BSN)
– ID bewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AVASTGOED RECUITMENT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AVASTGOED RECUITMENT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een minimale bewaartermijnen van zeven jaren voor de bovengenoemde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

AVASTGOED RECUITMENT deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AVASTGOED RECUITMENT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt AVASTGOED RECUITMENT uw persoonsgegevens aan andere derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AVASTGOED RECUITMENT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avastgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. AVASTGOED RECUITMENT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AVASTGOED RECUITMENT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@avastgoed.nl

Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u de algemene voorwaarden van AVASTGOED RECRUITMENT lezen.